آموزش اطفاء حریق جهت پرسنل مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا (ع)

کلاس آموزشی اطفاء حریق جهت پرسنل مجتمع فرهنگی تربیتی 

امام رضا (ع) برگزار گردید . 

ارسال نظر