سردار فضلی: خدمت به بسیج عبادت است

سردار علی فضلی فرمانده قرارگاه مركزی راهیان نور سپاه و بسیج در جمع همایش سازمان بسیج دانش آموزی ضمن تمجید از كاركنان مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا(ع) اعلام نمودند: خدمت به بسیج عبادت است و موجب افزایش روحیات معنوی می باشد.

 

6 ميليون نفر امسال از مناطق جنگى بازديد مى كنند

 فرماندهان حوزه هاى مقاومت بسيج، فرماندهان جنگ نرم هستند و پرچم اســلام با تلاش آنــان بايد در جهان برافراشته شود

 

ســردار على فضلى، جانشين سازمان بسيج مســتضعفين روز گذشــته در گردهمايــى فرماندهــان حوزه هــاى مقاومــت بســيج دانش آموزى سراسر كشــور كه در مجتمــع فرهنگــى تربیتی امام رضــا(ع) برگزار شــد، با بيان اينكه فرماندهان حوزه هاى مقاومت بســيج، فرماندهان جنگ نرم هستند، گفت: 22 هزار مدير با كفايت در آموزش و پرورش در ميدان كار و تلاش هســتند و مى توانند ســربازان جنگ نرم را به اهداف متعالى رهنمون كنند.

 

وى با بيان اينكه امروز بايد پرچم اســلام در جهان برافراشــته شود، افزود: بايد اين عرصه ارزشــمند و معنوى گســترش يابد؛ زيرا تا رســيدن به هدف متعالى برافراشــته شدن پرچم اسلام در جهان فاصله زيادى داريم.

 

سكوت در برابر هجمه دشمنان، هرگز

فضلى با اشاره به اينكه در برابر هجمه سنگين دشمنان اســلام نمى توان سكوت كرد، ادامه داد: همــه كاركنــان آموزش و پــرورش در اين عمليات بــزرگ فرهنگى بايد مشــاركت داشته باشند و رزمنــدگان اســلام در دفاع مقــدس در ميــدان مبــارزه بدرســتى عمل كردند و شعار ندادند.

جانشــين ســازمان بســيج مســتضعفين با بيــان اينكه راهيــان نور يك فرصت طلايى و ارزشــمند در مباحث بصيرت افزايى است، الگوى آن را برگرفته از ديدار سال 64 با امام راحل دانست و افزود: آشنايى با راهيان نور و تبيين آن براى نسل هاى آينده بايد مورد توجه قرار بگيرد

 

6ميليون بازديد كننده

فضلــى با بيان اينكه در هزار و 609 كيلومتر از مرزهاى كشور، امكان بازديد مناطق جنگى در چهار فصل ســال وجود دارد، خاطرنشان كرد: پيش بينى مى شود تا پايان سال حدود 6 ميليون نفر از مناطق جنگى بازديدكنند كه از عشق و علاقه مردم بويژه جوانان به يادمان ها حكايت دارد.

 

تجليل از خانواده هاى شهداى مدافع حرم

خاطرنشان مى شود، در اختتاميه اين گردهمايى، از خانواده هاى شهداى مدافع حرم و جمعى از دســت اندركاران و برگزاركنندگان اردوى راهيان نور سراســر كشور تجليل و قدردانى شد. در اين مراســم از همسر شهيد بابايى از اراك به همراه دختر 9 ساله اش كه 15 روز از شهادت اين شهيد بزرگوارمى گذرد و مادر شهيد سعيد مسلمى و جمعى از دست اندركاران و برگزاركنندگان اردوى راهيان نور سراسر كشور تجليل شد.

 

 

ارسال نظر